PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
23/12/2019
ไทยเชื่อมขนส่งอาเซียน ทุ่ม 8.5 พันลบ. พัฒนาถนน 4 เส้นทางปี63 (ที่มา: แนวหน้า)

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผอ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การมหาชน (สพพ.) เปิดเผยว่าในปี 2563 สพพ.มีแผนผลักดันสนับนสนุนการพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน (ASEAN Connectivity) ตามนโยบายของรัฐบาลที่และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) โดย สพพ.สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนารวมมูลค่า 8,500 ลบ. รวมทั้งหมด 4 เส้นทาง เชื่อมต่อ 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งแผนใน 5 ปีข้างหน้า จะเน้นสนับสนุนเงินทุนให้กับกัมพูชาและเมียนมาเนื่องจากเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจโตเด่นและไม่มีภาระหนี้มากนัก
<< ย้อนกลับ