PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
16/03/2020
จ่อออกมาตรการกระตุ้นศก. ช่วย สายการบิน-โลจิสติกส์ (ที่มา: เดลินิวส์)

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจครั้งต่อไป นอกจากที่ประชุมจะมีการประเมินผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเตรียมพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นไปที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่โควิด-19 แพร่ระบาดในระยะยาว เช่น ธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบมากจากการงดการเดินทางของนักท่องเที่ยว และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่ง การปิดเมืองและปิดประเทศ
<< ย้อนกลับ