วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 09:43 น.
    26 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SSP-W1
         
26 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SSP-W1

เรื่อง : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SSP-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย : 26 ม.ค. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 31 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 21 ก.พ. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 27 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 04 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 18 ก.พ. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 22 ก.พ. 2565

24/1/2022 09:43