วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562   เวลา 14:20 น.
    แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562)
          ทางฟิลลิป ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก

รายชื่อ SBP Top Pick ได้แก่ AP, BTS, CPALL, CPF, MTC

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้แนบรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก เพื่อให้ท่านสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของท่าน ดูรายละเอียดรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น คลิกที่นี่

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทุน ขอให้ท่านนำส่งเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่านอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันลงทุน
เพื่อให้มีผลกับการลงทุนในรอบนั้นๆ หากท่านส่งเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนน้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันลงทุน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกับการลงทุนในรอบเดือนถัดไป

หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (POEMS) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 63 53 123

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

17/1/2019 14:20