วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2563   เวลา 12:17 น.
    แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมใหม่
         

เรียน ท่านสมาชิก

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้คำนวณในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Prepaid, Cash, Credit Balance, Offshore และบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Futures) กรณีที่มียอดในบัญชีเป็นยอดเงินคงเหลือ และดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีที่มียอดเป็นเงินกู้ยืมในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Credit Balance ในอัตราดังนี้

ประเภทดอกเบี้ย อัตราเดิม (ต่อปี) อัตราใหม่ (ต่อปี) ประเภทบัญชี วันที่เริ่มบังคับใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.35 % 0.30 % Prepaid, Cash, Credit Balance*, P-Money 20 กรกฎาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.35 % 0.30 % Derivatives** 20 กรกฎาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.25 % ไม่เปลี่ยนแปลง Offshore 1 เมษายน 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
(อัตราปกติ***)
4.15 % Credit Balance 20 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ:

* บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราดังกล่าวให้เฉพาะบัญชีลูกค้าที่มีจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย มากกว่า 30 บาทต่อเดือน เท่านั้น ยกเว้นบัญชี Credit Balance บริษัทฯ จะจ่ายให้ตามดอกเบี้ยจริงที่คำนวณได้

** ในส่วนของบัญชีตราสารอนุพันธ์ กรณีที่คำนวณดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ไม่ถึง 30 บาท บริษัทฯ จะสะสมให้ครบ แล้วจึงจะดำเนินการจ่ายให้กับลูกค้า

*** บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับบัญชี Credit Balance ใหม่ โดยมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาให้ทราบภายหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ17/7/2020 12:17