สมัครเข้าอบรม
  หัวข้อ : Introduction to SICOM Rubber and Trading Technique
  วิทยากร : MR. Ng Tee How, ตัวแทนจากตลาด SGX และ Thomson Reuters
  เวลา : 13:00 - 15:30
  วันที่ : 13 กรกฏาคม 2561
  สถานที่อบรม : อาคารวรวัฒน์ ชั้น 2 ห้อง Phillip life
  ที่นั่งคงเหลือ : 7
ชื่อ : *  
นามสกุล : *  
โทรศัพท์มือถือ : *  
โทรศัพท์ :  
E-mail : *  
บัตรประชาชน/Passport :  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่  
ฟิลลิป
อื่นๆ
  * จำเป็นต้องกรอก