PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
FAQ
 • ทั่วไป
 • 1.บัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป คืออะไร?
     บัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป (Phillip Share Builders Plan) คือ แผนการลงทุนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน
     ตามหลักการของ Dollar-Cost Averaging ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ที่ผ่านการคัดสรรจากนักวิเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนใหม่
     ที่สนใจลงทุนในหุ้นได้เริ่มต้นลงทุนตามหลักการของ Dollar-Cost Averaging

  2. Dollar-Cost Averaging คืออะไร?
      Dollar-Cost Averaging เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
      ในการบริหารความเสี่ยง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาวะตลาดและจังหวะในการเข้าซื้อ เพียงแต่คุณต้อง
      มีวินัยในการลงทุน แนวคิดนี้จะทำให้คุณซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาลดลง และซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น
      ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตลดลง

  3. เลือกลงทุนในหุ้นใดได้บ้าง?
  หมายเหตุ : รายชื่อหุ้นในบัญชีออมหุ้น มีการปรับปรุงทุกๆครึ่งปี

   
  4.จำนวนหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนได้?
   
  1. กำหนดเงินลงทุน
  เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเดือน 
  เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อ 1 หลักทรัพย์
  (การเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือน ขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท เช่น 1,000 บาท  2,000 บาท)
  อัตราค่านายหน้า
  0.2570% ของจำนวนเงินที่ลงทุน
  (ขั้นต่ำ 30 บาท ต่อรอบการลงทุน)
  1. เลือกวันที่ลงทุน*
  วันที่ 5 หรือ  20 หรือ 28 ของเดือน
  1. เลือกหุ้นที่ลงทุน
  หุ้น 30 ตัว (จากการคัดสรรของนักวิเคราะห์ของบริษัท) เลือกได้สูงสุด 20 ตัว
  หมายเหตุ : เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อ 1 หลักทรัพย์
  อัตราค่านายหน้า 0.2570% ประกอบด้วย อัตราค่านายหน้า 0.25% อัตราค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ 0.0050% อัตราค่าธรรมเนียมกำกับดูแล 0.0010% อัตราค่าชำระราคาและส่งมอบ 0.0010%


  5. จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือน?
      เงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือนคือ 1,000 บาท และเงินลงทุนขั้นต่ำต่อหุ้น คือ 1,000 บาท

  6. ลงทุนวันใดได้บ้าง?
      ทุกวันที่ 5 หรือ วันที่ 20 หรือ วันที่ 28 ของเดือน

  7. ท่านจะตรวจสอบหุ้นในบัญชีของท่านได้อย่างไร?
      ท่านสามารถตรวจสอบหุ้นในบัญชีได้ 3 ช่องทาง คือ รายงานประจำเดือน (E-Document), Online portfolio และผ่านทาง
      เจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

  8. ลูกค้าในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิปจะได้รับสิทธิต่างๆ ในหุ้นที่ตนถืออยู่หรือไม่?
      ลูกค้าในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับเงินปันผล , สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
      หรือสิทธิอื่นๆ
   
   
   
 • การเปิดบัญชี
 • 1. ใครสามารถเปิดบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิปได้บ้าง?
       บุคคลทั่วไปที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

  2. การเปิดบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ต้องทำอย่างไรบ้าง?

  การเปิดบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป (Phillip Share Builders Plan) ท่านสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

  1. การสมัครโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ POEMS ที่สำนักงานใหญ่, สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทุกสาขาของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป
     (ประเทศไทย) และลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02 63 53 123

  2. Download ชุดเปิดบัญชีออมหุ้น 
   

  เอกสารการเปิดบัญชี 
  1 ใบคำขอเปิดบัญชี Phillip 1 ชุด ดาวน์โหลด
  2 สัญญา Phillip Share Builders Plan 1 ชุด ดาวน์โหลด
  3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  5 สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (มีชื่อและเลขที่บัญชี) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  6 อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท    

  * หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และห้ามใช้กระดาษ reuse

  กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่เจ้าหน้าที่การตลาดหรือทีมงาน POEMS

  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ POEMS  

  บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
     ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม
    แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  3. การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน POEMS 
      ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีออนไลน์ หลังจากนั้นให้ท่านพิมพ์เอกสารทั้งหมด เพื่อลงนามในเอกสาร
      และส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัทฯ   หมายเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมออมหุ้นกับฟิลลิป  ท่านต้องเปิดบัญชีโดยได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีเรียบร้อยก่อนวันลงทุนอย่างน้อย 5 วันทำการ  และธนาคารอนุมัติการสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันลงทุน
   
   
 • การซื้อหุ้น การขายหุ้น และการชำระเงิน
 • 1. ในแต่ละเดือนท่านต้องส่งใบสั่งซื้อให้กับทางบริษัทอีกหรือไม่?
      ในแต่ละเดือนท่านไม่ต้องส่งใบสั่งซื้อให้กับทางบริษัท เพราะทางบริษัทจะยึดคำสั่งซื้อที่ท่านกรอกใน "ใบสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป"
  ตั้งแต่เปิดบัญชีเป็นคำสั่งซื้อหุ้นให้กับท่านในทุกๆเดือน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากท่าน

  2. การซื้อหุ้นจะซื้อในวันใด?
      ทางบริษัทจะซื้อหุ้นให้ท่านในวันที่ 5 หรือ วันที่ 20 หรือ 28 ของทุกเดือน กรณีวันที่ 5 หรือวันที่ 20 หรือ 28 ตรงกับวันหยุดจะทำการซื้อในวันทำการถัดไป

  3. การชำระค่าซื้อในแต่ละเดือนทำอย่างไร?
      ในแต่ละเดือนทางบริษัทจะตัดเงินลงทุน พร้อมทั้งค่าคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านทางบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
      โดยจะทำการตัดเงินลงทุน 1 วันทำการ(T-1) 

  4. การขายหุ้นในบัญชีทำอย่างไร?
      ท่านสามารถขายหุ้นในบัญชีเมื่อไรก็ได้ โดยสั่งขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน โดยเสียค่าคอมมิชชั่น 0.2570% ของจำนวนเงินที่ลงทุนและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินที่ได้จากการขายหุ้น บริษัทจะนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของท่าน 2 วันทำการหลังจากวันขาย (T+2)
   
   
 • การเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ต้องการลงทุน เงินลงทุน สัดส่วนการลงทุน วันลงทุน
 • 1. การเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ต้องการลงทุน เงินลงทุน สัดส่วนการลงทุน วันลงทุนทำอย่างไร?
     ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทุนได้ โดยใช้แบบฟอร์ม "ใบคำสั่งซื้อหุ้นในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป (“Phillip Share Builders Plan”)" โดยแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันลงทุน 

   
   
 • การระงับการลงทุนและการขอกลับมาลงทุน
 • 1. การระงับการลงทุนชั่วคราวทำอย่างไร?
  ท่านสามารถระงับการลงทุนชั่วคราวได้ โดยใช้แบบฟอร์ม "หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลลูกค้า (Amendment Form)"
  โดยแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันลงทุน

  2. การขอกลับมาลงทุนทำอย่างไร?
  ท่านสามารถขอกลับมาลงทุนได้ โดยใช้แบบฟอร์ม "หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลลูกค้า (Amendment Form)"
  โดยแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันลงทุน

   
   
 • การบอกเลิกสัญญา
 • 1. สามารถบอกเลิกสัญญาปิดบัญชีได้หรือไม่ ทำอย่างไร?
      ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยใช้แบบฟอร์ม  "หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลลูกค้า (Amendment Form)
      โดยแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันลงทุน