PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
เปิดบัญชี Global
 


 
  STEP 1    
 Download สัญญาต่างประเทศ
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
 Download สัญญาต่างประเทศ Amendment Form
ปรินท์เอกสาร กรอกรายละเอียด เซ็นต์รับรองตามจุดที่กำหนด
 

  

 STEP 2    
 ส่งเอกสารเปิดบัญชี
 รอการเปิดบัญชี

 ส่งเอกสารการเปิดบัญชีพร้อมเอกสารประกอบ มาที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
รอการอนุมัติเปิดบัญชีทาง E-mail และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
 

  

 STEP 3    
 รอ Password สำหรับใช้งาน   Global

ท่านจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังจากที่บัญชีของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางไปรษณีย์

 


 


 


 STEP 1    
เปิดบัญชีออนไลน์ + Outward

        เปิดบัญชีออนไลน์

กรอกรายละเอียด และปรินท์เอกสาร เซ็นรับรองทุกจุดที่กำหนด
แนบเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และอากรแสตมป์ 30 บาท
   


 


 STEP 2    
ส่งเอกสารเปิดบัญชี
รอการเปิดบัญชี
 
ส่งเอกสารการเปิดบัญชีพร้อมเอกสาร ประกอบ มาที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
รอการอนุมัติเปิดบัญชีทาง E-mail และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
 

 
 
 STEP 3    
 ลงทะเบียนสร้างชื่อผู้ใช้งาน
 รอ Password สำหรับใช้งาน   Global

ลงทะเบียนสร้างชื่อผู้ใช้งาน
ผ่าน www.poems.in.th
โดยกรอกข้อมูลการเปิดบัญชี ท่านจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานบัญชี หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หลังจากที่บัญชีของท่านได้รับการอนุมัติ แล้ว ประมาณ 2 สัปดาห์ ทางไปรษณีย์

   
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  1. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร และ Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
  3. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

จัดส่งเอกสารมาที่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
849 ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Markets โทร 02-635-3055 ตลอด 24 ชั่วโมง