PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5, 6 และ 7 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
 

วันและเวลาสอบสัมภาษณ์

วันที่ 5, 6 และ 7 กรกฎาคม 2565 ตามเวลาที่ได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่  

สถานที่สอบสัมภาษณ์

ห้อง Rose ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   

แผนที่

คลิก เพื่อดูแผนที่


*ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กรุณามาให้ตรงตามเวลาที่ได้ทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่  
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเมธี โทร 02-635-1700 ต่อ 717

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5, 6 และ 7 กรกฎาคม 2565
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1          รชต เอมน้อย
2          พิชญะ อภิเชษฐโยธา
3          ศุภโชค พูลสวัสดิ์
4          นายศิวกร ชาติชำนิ
5          ศิริพงษ์ ตั้งสุจริต
6          พงศภรณ์ ชุติดาราลักษณ์
7          จักรภัทร กาลเขว้า
8          กฤษดา อมตสวัสดี
9          ฐานันฎร์ สันติวิชช์
10          ธิติ ตินนังวัฒนะ
11          กวีกานต์ สรรพานิช
12          ศุภณัฏฐ์ พงศ์มานะวุฒิ
13          นิพิฐพนธ์ ไกรสินธุ์
14          ปฐมชัย  กมลสุจริต
15          ไกรสร กลิ่นละออ
16          ธีรพงศ์ ประมาณู
17          อธิภัทร วิชระอนนท์
18          มารุต อินทาหลา
19          ศุภพัฒน์ นาฑีทอง
20          ชลัท ไกรสรสวัสดิ์
21          ณัช ตัณฑอดิสัย
22          สาธิกา โอตาเกะ
23          พริษฐ์  สุรพันธ์ไพโรจน์
24          ดิศกุล บุญณะ
25          อภินันท์ สุทธิยุทธ์
26          Chaninthorn Amornsawaddirak
27          วุฒิธร ทาทิตย์
28          นฤภร สุทธาชีวะ
29          ภูธิชย์ ผลสมบูรณ์
30          วริทธ์พล อินทร์เนียม
31          พชรพงศ์ เอื้อมสุวรรณ
 
กำหนดการเพิ่มเติม
 
รายการ วันที่
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จำนวน 12 คน ทาง www.poems.in.th 12 ก.ค.
เซ็นสัญญา 19 ก.ค.
เริ่มโครงการฝึกฝนการเป็น Prop Trader มืออาชีพ ณ บล. ฟิลลิป สำนักงานใหญ่ ถ. สีลม 1 – 31 ส.ค.
 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 635 1700 ต่อ 717 คุณเมธี