PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
โครงการ Phillip Prop Trader Academy 2021 – Stock

วัตถุประสงค์

Opportunity to be Phillip Prop Trader
เพื่อเฟ้นหา และคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานตำแหน่ง Proprietary Trader ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ Phillip Prop Trader Academy จะเน้นให้ความรู้ ในรูปแบบของการทำงานเป็น Prop Trader ทั้งด้าน

  จิตวิทยา (Psychology) ของการเป็น Prop Trader  
  กลยุทธ์การเทรดแบบ Prop Trader
  Mindset  ของการเป็น Prop Trader ที่ดี  

โดยมีระยะเวลาในอบรมและฝึกฝนตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564

 

กำหนดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  
 


5 เมษายน 2564
 

  ประกาศผลรอบแรก โดยการคัดเลือกจากใบสมัคร


19 - 21 เมษายน 2564
 

  สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของ Phillip Prop Trader Academy


22 เมษายน 2564
 


  ประกาศผลรอบสุดท้าย รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Phillip Prop Trader Academy 
 


26 เมษายน 2564
 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการ  


5-31 พฤษภาคม 2564
 

  ช่วงเวลาเข้าร่วมโครงการ 


หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

รายละเอียดโครงการ Phillip Prop Trader Academy
  1. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Phillip Prop Trader Academy ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการฝึกฝนในโครงการฯ สูงสุดจํานวน 12 คนเท่านั้น
  2. ผู้ผ่านเข้ารอบ 12 คน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ คนละ 15,000 บาท
  3. ผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมโครงการฝึกฝนจะต้องใช้เงินจริงของผู้เข้าร่วมเองในการซื้อขาย  จำนวนเงิน 75,000 บาท
  4. อัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย จะเป็นอัตราพิเศษที่บริษัทฯ กำหนดให้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
 
 
โครงการนี้เหมาะกับใคร

โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานการเป็น Proprietary Trader ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้ที่มี Performance ตามเกณฑ์สูงสุด 3 ท่าน จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงานเป็น Proprietary Trader ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

  เป็นผู้ที่มี Passion ในการเป็น Prop Trader หรือเป็น Professional Trader และมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ Trading  
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ทุกสาขาวิชา) 
  สามารถเข้าร่วมฝึกฝนในโครงการได้เต็มเวลา (8.30 – 17.30น.) ตลอดระยะเวลาของโครงการ 
  สามารถรับความเสี่ยงการลงทุนในระดับสูงได้ 
  มี Attitude ที่ดี 
  มี IC plain (Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 *หมายเหตุ : สมัครได้ตั้งแต่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 64 กรุณา login Gmail account เพื่อใช้ในการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 635 1700 ต่อ 717 คุณเมธี