PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
โครงการ TFEX Trading Camp
โครงการ TFEX Trading Camp การอบรมซื้อขาย TFEX แบบเข้มข้น 3 วันเต็ม เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็น TFEX Full Time Trader สร้างกำไรอย่างยั่งยืน ทำได้จริง

วัตถุประสงค์

  เปิดพื้นที่ให้นักลงทุนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Full Time Trader จริง
  แนะนำแนวคิดเพื่อปรับใช้เครื่องมือซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ
  ฝึกฝนระเบียบวินัยการเทรดด้วยแนวคิด Prop Trade
 

ช่วงเวลาเปิดอบรม

รอบที่ 1  30 ต.ค. 2562 – 1 พ.ย. 2562
รอบที่ 2   4 พ.ย. 2562 – 6 พ.ย. 2562
 

สถานที่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป อาคาร วรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง Lotus ถ.สีลม
 


กำหนดการ
 


วันนี้ - 18 ต.ค. 62
 

  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ


21 - 22 ต.ค. 62
 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม โครงการ


24 - 25 ต.ค. 62
 


  ผู้เข้าร่วมโครงการเปิดบัญชีที่ บล . ฟิลลิป
 


30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
 

  TFEX Trading Camp รอบ 1  


4 พ.ย. - 6 พ.ย. 62
 

  TFEX Trading Camp รอบ 2  


เดือน พ.ย. 62
 

  ซื้อขายด้วยตนเอง 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

8 ท่าน ต่อ 1 รอบ
 
 
เงื่อนไขการสมัคร

  เปิดบัญชี Derivatives วางเงินขั้นต่ำ 75,000 บาท เพื่อใช้ซื้อขายจริง
  อบรมการซื้อขายเฉพาะ Set 50 Index Futures , Gold Online Futures เท่านั้น
  โปรแกรมที่ใช้ในการ Trade คือ Poems , Hi Pro เท่านั้น
  สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา (9.00 – 17.00น.) ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณ ยิ่งยงค์ รังสีอโณทัย โทร 02-635-1700 ต่อ 423 หรือ หรือ ฝ่าย Derivatives ต่อ 751
 
 
ดำเนินโครงการโดย


คุณ ยิ่งยงค์   รังสีอโณทัย
ปัจจุบันดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย Derivatives ส่วนงาน TFEX COACH               
มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง Prop Trade ในตลาด TFEX กว่า 10 ปี
มีประสบการณ์ Trade ผ่านช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

  หม่อมอุ๋ย Capital Control
  วิกฤต Subprime
  ทองคำ New High
  ช่วงเกิดความรุนแรงในประเทศ