วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 13:18 น.
    แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ IOS เป็น version 1.5.12
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ ios เป็น version 1.5.12 ผ่านทาง Apple Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- แก้ไข Fixed bug

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

20/3/2019 13:18