PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant
 • Responsibilities:
  •    Prepare and manage  financial portfolios for client
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification:
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License (Paper 1), Derivatives License(Paper 3) and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Investor Center Officer (สาขาแหลมฉบัง)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 22 – 25 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Senior Internal Auditor
 • Responsibilities:
  • Design Audit Program / Plan.
  • Conduct Operational Review / Audit.
  • Conduct risk assessments and identify controls in place to mitigate risk.
  • Provide advice on Internal Control / AMLO.

  Qualification:
  • Bachelor’s degree in Accounting, Business Administration or related fields
  • Working experience 3-5 years in internal audit Broker, Banking, Financial business, external Auditor from Audit Firm.
  • Strong verbal and written communication skills in both Thai and English
  • Be able to travel
   
 • Risk Management Officer
 • Responsibilities :
  •   Monitor company risk, margin financing, leverage product, proprietary portfolio and private fund.
  •   Daily monitor on company NCR.
  •   Prepare report and present to management.
  •   Any other duties as assigned.

  Qualification :
  •   Bachelor in Business, Finance, Economics, Engineer, Statistics or related fields
  •   2-5 year experience in Risk management or related fields
  •   Possess a strong foundation in finance
  •   Good knownledge in margin financing and leverage product
  •   Computer skills in Microsoft Office, VBA and Python is a plus
  •   English Skill, Interpersonal & Communication Skill, problem solving, analytic skill
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector. 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action. 
  •    Develop forecasts model.
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations. 

  Qualification :
  •    Bachelor's or Master's degree in related field
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • Compliance Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีผลกระทบกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท 
  • ติดตามและประเมินผลวิเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   
 • Executive Secretary to Chief Operating Officer
 • Responsibilities;
  •         Coordinate with various Departments to gather information such as IT,  Finance & Account and HR
  •         Management the payment  for sales Team
  •         Coordinate with Marketing team & IT in arranging the sale activities

  Qualification;
  •         Bachelor Degree of any field
  •         Work Experiences at least 2 years
  •         Excellent in Excel
  •         Ability of being a detailed person
  •         Capability of English at certain level of Communication
  •         High Self Confidence
   
 • iOS Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, bug fixing and unit test with xcode. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have an experienced in MVC, MVVM design pattern 
  •    Have a good knowledge of coding and using Objective-C, Swift
  •    Have a knowledge in code versioning tools (Git, SVN)
  •    Have a knowledge of RESTful API and web services will be special considered

   
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems
   
 • Senior Data Engineer
 • Responsibilities:
  •    Create and maintain optimal data pipeline architecture.
  •    Assemble large, complex data sets that meet business requirements.
  •    Identify, design, and implement internal process improvements.
  •    Optimize data delivery and re-design infrastructure for greater scalability.
  •    Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources.
  •    Work with data and analytics experts to strive for greater functionality in our data systems.

  Qualification:
  •    Graduate degree in Computer Science, Statistics, Informatics, Information Systems or another quantitative field.     
  •    More than 3 years experience in Data Engineer role including design, implement and monitor the Data Warehouse project.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  •    Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (SQL) as well as working familiarity with a variety of databases.
  •    Experience building and optimizing ‘big data’ data pipelines, architectures and data sets.
  •    Build processes supporting data transformation, data structures, metadata, dependency and workload management.
  •    Experience supporting and working with cross-functional teams in a dynamic environment.
   
 • Flutter Developer
 • Responsibilities ;

  •  Follow the best practices while developing the app and also keeping everything structured and well documented.
  •  Manage the code and project on Git in order to keep in sync with other team members and managers.
  •  Following company policies and quality procedures to ensure quality product deliverables.

  Qualification ;

  •  Bachelor’s Degree an Information Technology
  •  Experience in SDLC more than 2-3 years
  •  Experience in Mobile Application (iOS, Android) using Flutter more than 1 year
  •  Use CI/CD for smooth deployment.
  •  Knowledge and understanding of RESTful API
  •  Proficiency of Javascript, jQuery and web technologies (HTTP, HTML, CSS, Bootstrap)
  •  Have experience with Vue.js or React is a plus
  •  Have experience with NodeJS is a plus
   
 • Marketing Communication- Senior Officer
 • Job Descriptipn;
  • Manage and oversee social media and website content.
  • Keep uptodate with investment, technology, market trends, and current events.
  • Measure,track and report the success of every social media campaign.
  • Plan,execute and measure lead generation campaigns and all marketing activities across all channels, including social media, website, email, and event and beyond.
  • Coordinating all communications, PR and social media activities Manage other adhoc projects and tasks as assigned.

  Qualifications;
  • Bachelor’s degree or above in marketing, communications, advertising, business or related fields.
  • Special qualification and working experience required
  • Minimum 3yearexperience in marketing communication, PR and campaign management Experience in Marketing, Content Creative, PR and Communications
  • Excellent knowledge of social media platforms Knowledge in SEO and SEM is a plus
  • Good command of English language both written and spoken
  • Attention to details, strategic thinking and highly responsible
   
 • IT Application Support
 • Responsibilities;
  •Supporting users request relate to data and report issue
  •Supporting and co-ordinate inbound-outbond G Application, E-doc
  •Know and able to use SQL Retrive and  upate SB SQL, able to handle multi-task
  (DB-AOR, GBO, Global Product)

  Qualification;
  • Bachelor's Degree or higher in IT, Computer science or relate fields
  • Experience with securities back office system.
  • Knowledge of online web application.
  • Knowledge of securities and derivatives trading.
  • Good in team working, communication and interpersonal skill.
   
 • Operations Business Analyst
 • Responsibility:
  • Business Analyst (BA) to business analysts. 
  • Acting as a problem solver for the organization through the analysis of the data to fix or improve the business to pass the crisis or grow smoothly Makes it necessary to coordinate both within the organization and outside the organization hard. 
  • Must-have skills is a matter of communication.  

  Qualification: 
  • Bachelor's degree in Business Administration 
  • 2 years of experience, fluent in English 
  • Strong in analyst and communication skill 
  • Good knowledge and understanding of IT