วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 18:25 น.
    แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version v.1.5.13
          เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version v.1.5.13 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- แก้ไข Fixed bug

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

9/4/2019 18:25