วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564   เวลา 12:08 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.34.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.34.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : Region Europe comma is wrong in SBP edit plan
- Fixed bug : Ticker duplicate
- Fixed bug : Portfolio Summary no data

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

24/3/2021 12:08