PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
บัญชีออมหุ้น
ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท  เราเสนอโอกาสให้ท่านสามารถซื้อหุ้นที่มีศักยภาพจากการคัดสรรของนักวิเคราะห์ เพียงท่านลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง

การลงทุนในบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป ใช้หลักทฤษฎี Dollar-Cost Averaging ซึ่งเป็นการลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลงและจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน ด้วยวิธีการลงทุนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ด้วยหุ้นพื้นฐานดี โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจังหวะในการเข้าซื้อ
 
Dollar-Cost Averaging เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด โดยไม่ต้องคำนึงถึงภาวะตลาดและจังหวะในการเข้าซื้อ
เพียงแต่คุณต้องมีวินัยในการลงทุน แนวคิดนี้จะทำให้คุณซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาลดลง และซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อ
ราคาสูงขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตลดลง

การลงทุนระยะยาวให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทุน ไม่ใช่ภาวะตลาด ยิ่งท่านลงทุนด้วยระยะเวลานาน ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะยิ่งลดลง 

ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นบัญชีออมหุ้น 
ลงทุนในหุ้น BEM เดือนละ 5,000 บาท เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2564 แสดงผลเฉลี่ยจากการลงทุนดังข้อมูลในตาราง
 
ลักษณะการลงทุน จำนวนหุ้น ต้นทุนเฉลี่ย จำนวนเงินลงทุน
ลงทุนในบัญชีออมหุ้น 35,354 8.49 300,155.46

จากตารางจะพบว่าการลงทุนในหุ้น BEM ตลอดระยะเวลาการลงทุน 5 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2564 ลงทุนในหุ้น BEM จำนวน 35,354 หุ้น ต้นทุนเฉลี่ยจากการลงทุนในบัญชีออมหุ้นเท่ากับ 8.49 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ -3.95%