PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
USD

 
เรื่อง

รายละเอียด
 

สินค้าอ้างอิง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
 

ชื่อย่อสัญญา

USD
 

ขนาดของสัญญา

1,000 USD
 

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด
และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป
(มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน

 

ราคาเสนอซื้อขาย

เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง 
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่
Ceiling และ Floor ดังกล่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุด
การซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วง
การเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +4 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด


 

ช่วงเวลาการซื้อขาย
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open* : 18:45 น. - 18:50 น.
Night Session* : 18:50 น - 03:00 น.
*เริ่มขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

จำนวนการถือครองสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าสูงสุด

ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง
หรือทั้งหมด เกิน 5,000 สัญญา

 

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น.

 

ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่ประกาศ โดย Thomson Reutersณ เวลา 11:00 น.
ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 

วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด
 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและ
ชำระราคา

2 บาทต่อสัญญา

 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)

2. การคิด Margin จะใช้วิธี 
"PORTFOLIO"
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111    
ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 2,000 
10
1 + 0.10
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาขึ้นไป
7
1 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
7
1 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 2,000 
9
1 + 0.10
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาขึ้นไป
6.3
1 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %