PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Gold

 
 
Gold Futures (50 บาท)
 
Gold Futures (10 บาท)


สินค้าอ้างอิง
 


ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5%
 


ขนาดของสัญญา


1 สัญญามีขนาดเท่ากับ ทองคำน้ำหนัก 50 บาท 
หรือ 762.2 กรัม 
(ทองคำน้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม)


 


1 สัญญามีขนาดเท่ากับ ทองคำน้ำหนัก 10 บาท 
หรือ 152.44กรัม
 (ทองคำน้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม)


 

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
 
เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
 

10 บาท ต่อ 1 สัญญา

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน


ไม่เกิน +- 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการ ก่อนหน้า

 ช่วงเวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 - 09:45
Morning session:  
Pre-open: 09:45 - 16:55
Afternoon session:  
Pre-open: 18:45 - 18:50
Night session: 18:50 - 03:00
(วันถัดไป)

การจำกัดฐานะ


ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

 

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยในวันนั้น สัญญาที่จะหมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

 


ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 


ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price 
โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณดังนี้
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท =  

London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD) 


โดยที่

London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%
ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 31.1035 กรัมโดยสามารถตรวจสอบราคาได้จาก
 
http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg


ทองคำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม 
0.965 คือ ตัวแปรที่ใช้ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำให้เป็น 96.5%

อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) เป็นอัตรา Thai Baht PM Fixing โดยคำนวณมาจาก
ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในชมรม ACI Thailand 
โดยสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้จาก Reuters หน้าและตลาดอนุพันธ์ ก็จะมีการประกาศ
อัตราที่ใช้คำนวณเหล่านี้ทุก ๆ วันซื้อขายวันสุดท้ายของ Gold Futures ใน เว็บไซต์ TFEX อีกด้วย 

 


วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด
 
 
 

1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)

2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"

 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111    

ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 5 
450
35 + 5 + 0.10
6 - 20
350
35 + 5 + 0.10
21-50
250
35 + 5 + 0.10
ตั้งแต่ 51สัญญาขึ้นไป
200
35 + 5 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
200
35 + 5 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 5 
405
35 + 5 + 0.10
6 - 20
315
35 + 5 + 0.10
21-50
225
35 + 5 + 0.10
ตั้งแต่ 51สัญญาขึ้นไป
180
35 + 5 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %

* ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111   
ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
90
7 + 1 + 0.10
26 - 100
70
7 + 1 + 0.10
101 - 250
50
7 + 1 + 0.10
ตั้งแต่ 251สัญญาขึ้นไป
40
7 + 1 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
40
7 + 1 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
81
7 + 1 + 0.10
26 - 100
63
7 + 1 + 0.10
101 - 250
45
7 + 1 + 0.10
ตั้งแต่ 251สัญญาขึ้นไป
36
7 + 1 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %

* ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง