PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Performance

ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนของหุ้นในบัญชีออมหุ้น


รายชื่อหุ้นของบัญชีออมหุ้น

ทางบริษัทฯ ได้คัดสรรรายชื่อหุ้นที่มีศักยภาพ และเหมาะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาวตามทฤษฎี “Dollar-Cost Averaging” โดยเป็น กลุ่ม
บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูง มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังมีอัตราการเจริญเติบโตดี และมีความสามารถในการทำกำไร
จากการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ดังนี้