PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Investment Banking
ฝ่ายวาณิชธนกิจของเราพร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครบวงจรแก่องค์กรและบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ การหาพันธมิตรร่วมทุน การปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการ การควบรวมและซื้อกิจการ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนทั้งใน SET และ mai รวมถึงบริการให้คำแนะนำทางการเงินอื่น ๆ

การระดมทุน
 • การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – (IPO)) และ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering – (PO))
 • การเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering – (RO))
 • การรับประกันการจำหน่าย
 การควบรวมกิจการ
 • การซื้อขายกิจการ
 • การหาผู้ร่วมทุน
 • การควบรวมกิจการ
การให้คำปรึกษาทางการเงิน
 • การปรับโครงสร้างบริษัท
 • การประเมินมูลค่าหุ้น
 • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 • การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • การให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
เครื่องมือทางการเงิน
 • Employee Stock Option Program (ESOP) / Employee Joint Investment Program (EJIP)
 • หุ้นปันผล (Stock Dividend)
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
 • ตราสารหนี้ 
  : Bill of Exchange (BE)
  : หุ้นกู้

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
อีเมล์: nongluckn@phillip.co.th  
โทรศัพท์:   (02) 635-1700 # 509