PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ถาม-ตอบ

ทั่วไป


Q1. ท่านจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้อย่างไร ?
Q2. ท่านจะสามารถตรวจสอบวัน First Notice Day ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศของสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างไร?
Q3. ช่วงเวลาทำการของฝ่าย Global Markets คือช่วงเวลาใด ?
 

บัญชีซื้อขาย


Q1. ท่านต้องใช้ระยะเวลาในการเปิดบัญชีเท่าใดจึงจะสามารถซื้อขายได้?
Q2. ท่านจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนส่วนเกินจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหรือไม่?
Q3. มีการจำกัดจำนวนสัญญาซื้อขายหรือไม่?
Q4. ท่านที่มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีกรีนการ์ด สามารถลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศผ่าน POEMS ได้หรือไม่?
Q5. ท่านจะสามารถตรวจสอบรายงานการซื้อขายได้อย่างไร?
Q6. ทำไมท่านจึงถูกคำนวณดอกเบี้ยจ่ายในบัญชีเงินคงเหลือที่ติดลบ?
Q7. บริษัทฯ จะทำการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่?
Q8. ท่านจะดำเนินการวางเงินหลักประกันเพิ่มในบัญชีซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้อย่างไร?
Q9. ท่านสามารถวางเงินประกันด้วยเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินบาทได้หรือไม่?
Q10. หากท่านต้องการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศจะต้องทำอย่างไร?
Q11. คำสั่งการถอนเงินของท่านใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันทำการ?
 

Products FAQs


Q1. ท่านจะทราบข้อมูลช่วงเวลาการซื้อขายของแต่ละตลาดได้อย่างไร?
Q2. ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างไร?
Q3. ท่านสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์อะไรได้บ้าง?

 

Trading


Q1. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์มีขั้นตอนอย่างไร?
Q2. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า คำสั่งซื้อขายที่ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้รับการจับคู่เรียบร้อยแล้ว?
Q3. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหน้าผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดได้หรือไม่?
Q4. ท่านจะทำอย่างไรเมื่อถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (margin call)?
Q5. ท่านสามารถนำเงินเพื่อมาวางเป็นเงินประกันเพิ่มภายในระยะเวลาเท่าใด?
Q6. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่นำเงินเพื่อมาวางเป็นเงินประกันเพิ่มภายในวันทำการที่สอง (T+1)?
Q7. ความหมายของ First Notice Day (FND) คืออะไร?
Q8. ทำไมท่านจึงต้องทำการปิดสถานะหรือทำการ Rollover ก่อนวัน First Notice Day?
Q9. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ท่านทำการลงทุนนั้นใกล้ถึงวัน FND?
Q10. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่ทำการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวัน FND?
 

 

 


ทั่วไป
 

Q1. ท่านจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้อย่างไร ?

   ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือฝ่าย Global Markets ในช่วงเวลาทำการ และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Global Markets โทร 02-635-1717(ติดต่อได้ในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ ตลอด24 ชม.) หรือ อีเมล์ GlobalmarketS@phillip.co.th
 

↑ Top
 
 

Q2. ท่านจะสามารถตรวจสอบวัน First Notice Day ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศของสินค้าแต่ละชนิด
ได้อย่างไร?

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้าเวบไซต์ เมนู FND / LTD หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือติดต่อฝ่าย Global Markets
ในช่วงเวลาทำการ โทร 02-635-1717หรืออีเมล์
GlobalmarketS@phillip.co.thQ3. ช่วงเวลาทำการของฝ่าย Global Markets คือช่วงเวลาใด ?

ฝ่าย Global Markets เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตลอด 24 ชม.

 


บัญชีซื้อขาย

 


Q1. ท่านต้องใช้ระยะเวลาในการเปิดบัญชีเท่าใดจึงจะสามารถซื้อขายได้?

            การเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศของท่านจะใช้ระยะเวลาในการขออนุมัติเปิดบัญชี 3 วันทำการหลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

 


Q2. ท่านจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินลงทุนส่วนเกินจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศหรือไม่?

ไม่ได้

 


Q3. มีการจำกัดจำนวนสัญญาซื้อขายหรือไม่?

เมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติทางการเงินแล้ว ลูกค้าแต่ละท่านจะสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้ไม่เกิน 10
สัญญาสำหรับสัญญาที่มีลักษณะทั่วไป และไม่เกิน 20 สัญญา สำหรับสัญญาที่มีขนาดเล็ก (Mini Contract)

 
 


Q4. ท่านที่มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีกรีนการ์ด สามารถลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศผ่าน POEMS
ได้หรือไม่?

ท่านสามารถลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศผ่าน POEMS ได้ แต่มีข้อจำกัดในการลงทุนดังนี้

  • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต้องเก็บรักษาเป็นเงินสกุลอื่น ที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD
  • ห้ามซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสกุลเงิน USD เช่น การวางเงินประกัน กำไร/ขาดทุน และค่าคอมมิสชั่น
 


Q5. ท่านจะสามารถตรวจสอบรายงานการซื้อขายได้อย่างไร?

หลังจากที่ท่านมีการซื้อขายแล้ว ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปการซื้อขายไปยังอีเมล์ของท่าน ณ วันที่ T+1

 


Q6. ทำไมท่านจึงถูกคำนวณดอกเบี้ยจ่ายในบัญชีเงินคงเหลือที่ติดลบ?

หากท่านมีเงินสกุลใดสกุลหนึ่งไม่เพียงพอในบัญชีของท่านและท่านได้ทำการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่ต้อง
ใช้เงินสกุลนั้นบัญชีของท่านจะถูกคำนวณดอกเบี้ยจ่ายในสกุลเงินนั้นที่ไม่เพียงพอหรือติดลบ โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละสกุลเงิน
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

 
Currency
Interest Rate ( %)
AUD
9.5
CAN
6
CHF
8.5
EUR
6
GBP
5.5
HKD
5.5
JPY
5
MYR
7.5
NZD
7.5
RUP
1
SGD
5.5
THB
6.45
TRY
8.5
TWD
5.5
USD
5.5


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Global Market โทร. 02 635 1717 หรืออีเมล์ GlobalmarketS@phillip.co.th
   


Q7. บริษัทฯ จะทำการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนให้กับลูกค้าโดยปราศจากคำสั่งจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่บัญชีของลูกค้าตกอยู่ในภาวะ
ที่มีความเสี่ยงสูงมากที่อาจเกิดการขาดทุนอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนให้กับ
ลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อรักษายอดเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้าไม่ให้ติดลบ

หากท่านต้องการทราบหรือตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เพื่อสอบถามอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถ
ส่งคำสั่งผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้ทันที อย่างไรก็ตาม การดำเนินการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ดังตารางด้านล่าง :

 
Currency
Charge
(applicable to non-BATH)
USD
USD 1
EURO
EURO 1
HKD
HKD 8
SGD
SGD 1
MYR
MYR 3
AUD
AUD 1
JPY
JPY 100
CAN
CAN 1
GBP
GBP 1
WON
WON 1,000

 

 


Q8. ท่านจะดำเนินการวางเงินหลักประกันเพิ่มในบัญชีซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้อย่างไร

     ท่านสามารถฝากเงินเข้ามายัง บล.ฟิลลิป ได้หลายช่องทาง เช่น ตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่านผ่านช่องทาง ATS (Automated Transfer System), ผ่านระบบ Bill Payment, ผ่านทาง ATM (ผ่านช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ) เป็นต้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการฝากเงิน โดย คลิ๊กที่นี่

   


Q9. ท่านสามารถวางเงินประกันด้วยเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินบาทได้หรือไม่ ไม่สามารถทำได้ บริษัทฯรับเงินประกัน
เป็นเงินบาทเท่านั้น

ม่สามารถทำได้ บริษัทฯรับเงินประกันเป็นเงินบาทเท่านั้น

 


Q10.หากท่านต้องการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศจะต้องทำอย่างไร

ท่านต้องส่งคำสั่งถอนเงิน โดยกรอกเอกสารแบบฟอร์มจากเว็ปไซต์ หรือฝ่าย Global Markets โทร 02 635 1717
อีเมล์
GlobalmarketS@phillip.co.th

หมายเหตุ : หากท่านส่งคำสั่งถอนเงินมาหลังเวลา 12.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการรายการของท่านในวันถัดไป

 


Q11. คำสั่งการถอนเงินของท่านใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันทำการ

ขั้นตอนการถอนเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการ

 


Products FAQs

 


Q1. ท่านจะทราบข้อมูลช่วงเวลาการซื้อขายของแต่ละตลาดได้อย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลช่วงเวลาการซื้อขายของแต่ละตลาด ได้ที่ฝ่าย Global Markets ได้ตลอด 24 ชม.

 


Q2. ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างไร

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Markets ได้ตลอด 24 ชม.

 


Q3. ท่านสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์อะไรได้บ้าง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่บริษัทฯ ให้บริการมีดังต่อไปนี้

  1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้ากลุ่มพลังงาน เช่น Crude Oil, Brent Crude Mini Crude Oil, Natural Gas, Mini Natural Gas,Kerosene และ Gasoline เป็นต้น
  2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้าโลหะหนัก เช่น Gold, Mini-sized Gold, Silver, Mini-sized Silver, Copper, Palladium และ Platinum เป็นต้น
 


TradingQ1. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์มีขั้นตอนอย่างไร?

ท่านต้องส่งคำสั่งที่ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ท่านต้องการซื้อขาย ได้แก่ ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เดือนส่งมอบ และจำนวนสัญญาที่ต้องการซื้อ/ขาย รวมถึงคำสั่งว่าซื้อหรือขาย

 


Q2. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า คำสั่งซื้อขายที่ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้รับการจับคู่เรียบร้อยแล้ว?

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Markets เพื่อสอบถามสถานะของคำสั่งซื้อขายที่ได้รับการจับคู่เรียบร้อยแล้ว

 


Q3. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหน้าผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Markets เพื่อตรวจสอบสถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของท่าน

 


Q4. ท่านจะทำอย่างไรเมื่อถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (margin call)?

ท่านสามารถนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้เงินประกันกลับไปอยู่ในระดับของเงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) หรือท่านสามารถ
ปิดสถานะสัญญาบางส่วนเพื่อให้เงินประกันของท่านกลับมาสู่ระดับที่มากกว่าเงินประกันขั้นต้น

 


Q5. ท่านสามารถนำเงินเพื่อมาวางเป็นเงินประกันเพิ่มภายในระยะเวลาเท่าใด

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องนำ
เงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายในเวลา 15.00น. ของวันทำการถัดไป (T+1) หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว
บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30 น. ของอีกวันทำการถัดไป (T+2) เพื่อรักษาระดับหลักประกัน
ของลูกค้าให้ไม่ต่ำกว่าระดับ IM ซึ่งคำนวณ ณ สิ้นวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้และลูกค้าต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัท ภายในวันทำการ
ถัดไป ทั้งนี้หากในวันทำการที่ T+1 มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นจนทำให้มูลค่าบังคับปิดสถานะลดลง บริษัทจะใช้ยอด ณ สิ้นวันที่ T+1
นำมาบังคับ ปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ดี ลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่มเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมูลค่าบังคับขายที่เกิดขึ้นในวันทำการ
ที่ T+2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก บริษัทจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบถึงการวางหลักประกันเพิ่ม
ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ และลูกค้าจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือน
ลูกค้าล่วงหน้าเกี่ยวกับ การบังคับปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำกว่า 20% ของ IM หรืออาจบังคับปิดสถานะ
ของลูกค้าก่อนวันที่ T+2 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

 


Q6. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่นำเงินเพื่อมาวางเป็นเงินประกันเพิ่มภายในวันทำการที่สอง (T+1)?

กรณีที่ท่านไม่นำเงินเพื่อมาวางเป็นเงินประกันเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจและทำการบังคับปิด
สถานะสัญญาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทำให้เงินประกันของท่านกลับไปอยู่ไม่น้อยกว่าระดับของเงินประกันขั้นต้น


 


Q7. ความหมายของ First Notice Day (FND) คืออะไร

First Notice Day (FND) หมายถึง วันแรกที่มีการประกาศว่าเป็นวันที่จะมีการส่งมอบสินค้าในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยวันที่ประกาศ
จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า และตลาดฯ เช่น ถ้าลูกค้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสถานะ long position ลูกค้าจะต้อง
ทำการยกเลิกภาระผูกพัน หรือ roll over ใน position นั้นก่อนที่จะถึงวัน First Notice Day (FND)

 


Q8. ทำไมท่านจึงต้องทำการปิดสถานะหรือทำการ Rollover ก่อนวัน First Notice Day?

ภายใต้กฎข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ ไม่อนุญาตให้นักลงทุนทำการส่งมอบสินค้าจริง (Physical Delivery)
ดังนั้น ท่านจึงต้องทำการปิดสถานะก่อนวัน First Notice Day เพื่อมิให้มีการส่งมอบสินค้าจริงเกิดขึ้น โดยนักลงทุนจะได้รับ e-mail แจ้งเตือน
ก่อนถึงวัน First Notice Day

 


Q9. ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ท่านทำการลงทุนนั้นใกล้ถึงวัน FND

1) ลูกค้าจะต้องทำการปิดสถานะก่อนจนถึงวัน First Notice Day ตามกฎระเบียบ โดยลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
วัน FND ของแต่ละสัญญา บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมล์ ดังนี้

a) แจ้งเตือนครั้งแรก : 5 วันทำการก่อนวัน FND

b) แจ้งเตือนครั้งที่สอง : 2 วันทำการก่อนวัน FND

2) ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการปิดสถานะ 1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะให้ลูกค้าเพื่อป้องการ
การส่งมอบสินค้า

 


Q10. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่ทำการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวัน FND?

บริษัทฯ จะทำการปิดสถานะการลงทุนของทุกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของท่านภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิด ดังนั้น ท่านจึงไม่ควรจะทำการปิดสถานะ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในชั่วโมงสุดท้ายดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปิดสถานะใหม่ในการลงทุน โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบจริง