PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
SET50 Index

     
 

SET 50 Index Futures : เป็นสัญญา Futures ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสินค้าอ้างอิงเป็น SET 50 Index โดยผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันในวันนี้ว่า จะซื้อขายกันในอนาคต เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนข้างหน้า แต่ด้วยดัชนี SET 50 เป็นค่าของดัชนี ไม่มีตัวตน ส่งมอบกันไม่ได้ การซื้อขายจึงออกมาในรูปของการชำระเงินกำไรหรือขาดทุน ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาฟิวเจอร์ส

 
 

เรื่อง
 

รายละเอียด
 

สินค้าอ้างอิง

ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

ชื่อย่อสัญญา

S50
 

ตัวคูณดัชนี

200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
 

เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
 

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง  
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

 
+30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย

Pre-open:

09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
 

การจำกัดฐานะ
 
 ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options 
เมื่อคำนวณ
ฐานะเทียเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่ง 
หรือทุกเดือนรวมกันเกิน 100,000 สัญญา

 

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

 

ราคาที่ใช้ชำระราคา  
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนีSET50
 ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด3 ค่า 
และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก 
และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 

วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา
 

ชำระราคาเป็นเงินสด
 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)

2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111
    
ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
80
6.00 + 0.10
26 - 100
60
6.00 + 0.10
101-500
40
6.00 + 0.10
ตั้งแต่ 501สัญญาขึ้นไป
30
6.00 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
30
6.00 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
72
6.00 + 0.10
26 - 100
54
6.00  + 0.10
101-500
36
6.00 + 0.10
ตั้งแต่ 501สัญญาขึ้นไป
27
6.00 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %