PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Gold Online


หัวข้อ
 

ลักษณะของสัญญา
 

สินค้าอ้างอิง

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% (International Trading Standard)
 

ชื่อย่อสัญญา

GO
 

ขนาดของสัญญา

 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
 

เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
 

ราคาเสนอซื้อขาย

แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายตามราคาทองคำในตลาดโลก ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 1,200.0 / 1,300.0 เป็นต้น
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.1 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง  
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

 
+ 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย

Pre-open:

09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:  
Pre-open: 09:45 น. - 16:55 น.
Afternoon session:  
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night session: 18:50 น.  - 03:00 น.
(วันถัดไป)

วันซื้อขายวันสุดท้าย
 
 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
นั้นโดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. 
 

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย 
เป็นราคา Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

 

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา  

ชำระราคาเป็นเงินสด
 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและชำระราคา
 

ไม่เกิน 14 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 

                           หมายเหตุ : 
                             ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111    

ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ (Offline)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
  1 - 12 
180
14 + 2 + 0.1
13 - 50
140
14 + 2 + 0.1
51 - 125
100
14 + 2 + 0.1
ตั้งแต่ 126 สัญญาขึ้นไป
80
14 + 2 + 0.1

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ (Offline)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
80
14 + 2 + 0.1

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายผ่านระบบ Internet และ DMA 
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
  1 - 12 
162
14 + 2 + 0.1
13 - 50
126
14 + 2 + 0.1
  51 - 125
90
14 + 2 + 0.1
ตั้งแต่ 126 สัญญาขึ้นไป
72
14 + 2 + 0.1

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)

2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"