PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Single Stock


Single Stock Futures เป็นสัญญา Futures ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสินค้าอ้างอิงเป็น หุ้นรายตัว ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ซื้อผู้ขายตกลงราคากันในวันนี้ ว่าจะซื้อขายกันในอนาคต เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนข้างหน้าเป็นต้น ทั้งนี้ ไม่มีการส่งมอบหุ้นจริง แต่จะใช้วิธีรับชำระกำไร หรือขาดทุน ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาฟิวเจอร์ส

 
 

สินค้าอ้างอิง


หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ 
 


ขนาดของสัญญา

1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น
 

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมโดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
 

การเสนอราคาซื้อขาย

เสนอราคาซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

 0.01 บาท
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

 

+- 30%ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
 เวลาซื้อขาย

 

 

Pre-open: 9:15 - 9:45
Morning session: 9:45 - 12:30
Pre-open: 13:45 - 14:15
Afternoon session:
 
14:15 - 16:55
 

การจำกัดฐานะ

ในช่วงแรกของการซื้อขาย TFEX กำหนดห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Single Stock Futures
ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา
ทั้งนี้จนกว่า TFEXจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

 

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ
โดยในวันนั้นสัญญาที่จะหมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16.30 น.

 

ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futuresในช่วง 15 นาที
สุดท้าย และราคาปิดของหุ้น ในวันซื้อขายวันสุดท้ายโดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 

วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา

ไม่มีการส่งมอบหุ้น แต่จะชำระราคาเป็นเงินสด
 
 
 

1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)

2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"

 
 
 • Corporate Action และ Stock Futures

  Corporate Action มักใช้เพื่อหมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน (Capitalization change)
  ที่เกิดขึ้นกับหุ้นอ้างอิง เช่น Stock split, Reverse stock split, Cash dividend, Stock dividend (Bonus issue)

  Corporate events เหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของฐานะใน Single Stock Futures ของหุ้นนั้นๆ ด้วย

   

 • Contract Adjustment

  หลักการ : ตลาดอนุพันธ์อาจมีการดำเนินการ เพื่อไม่ให้ผู้มีสถานะใน Single Stock Futures ได้หรือเสียประโยชน์จาก Corporate events เหล่านั้น

  แนวทางการดำเนินการ : ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาปรับมูลค่าสัญญา, ราคา หรือใช้วิธีการอื่นๆพร้อมกัน เพื่อลดผลกระทบจาก Entitlement Event ตามแนวทางที่: ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร

 
 
สอบถาม โทร 02-635-3111
ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ(offline)
 

ประเภท

อัตราค่านายหน้า

TFEX + OTHER FEES
SSF ของหุ้นที่มีราคา < หรือ = 100 บาท ต่อหุ้น 0.1% ของมูลค่าสัญญา
 
0.5 บาท/สัญญา + 0.01
SSF ของหุ้นที่มีราคา > 100 บาทต่อหุ้น 0.1% ของมูลค่าสัญญา
 
5 บาท/สัญญา + 0.10
  
* ยังไม่รวม VAT 7 %

* อัตราค่านายหน้าสำหรับ Block Trade 0.1% ทุกช่องทางซื้อขาย
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Internet (online)
 

ประเภท

อัตราค่านายหน้า

TFEX + OTHER FEES
SSF ของหุ้นที่มีราคา < หรือ = 100 บาท ต่อหุ้น
0.09% ของมูลค่าสัญญา
 
0.5 บาท/สัญญา + 0.01
SSF ของหุ้นที่มีราคา > 100 บาทต่อหุ้น
0.09% ของมูลค่าสัญญา
 
5 บาท/สัญญา + 0.10

* ยังไม่รวม VAT 7 %
* อัตราค่านายหน้าสำหรับ Block Trade 0.1% ทุกช่องทางซื้อขาย