PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Silver Online


หัวข้อ
 

ลักษณะของสัญญา
 

สินค้าอ้างอิง

โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
 

ชื่อย่อสัญญา

SVF
 

ขนาดของสัญญา

 3,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier)
โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

 

เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
 

ราคาเสนอซื้อขาย

แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์
โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง  
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

 
+10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor
จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20%
ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย

Pre-open:

09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:  
Pre-open: 09:45 น. - 16:55 น.
Afternoon session:  
Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
Night session: 18:50 น. - 03:00 น.
(วันถัดไป)

 

การจำกัดฐานะ
 
 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนด
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร 
 

วันซื้อขายวันสุดท้าย
 
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นโดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:55 น. ในกรณีที่วันซื้อขาย
วันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของ
การซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด 
 

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา  

ชำระราคาเป็นเงินสด
 

ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 

ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration
ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบ หรือ ใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
 
 อัตราพิเศษ (พ.ย. 63 - เม.ย. 64) : 3 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย   อัตราปกติ: ไม่เกิน 4 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 

ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล

0.5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 
 

                           หมายเหตุ : 
                             ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111    

ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ (Offline)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
  1 - 100 
45
4 + 0.5 + 0.1
101 - 400
40
4 + 0.5 + 0.1
401 - 800
36
4 + 0.5 + 0.1
ตั้งแต่ 801 สัญญาขึ้นไป
32
4 + 0.5 + 0.1

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ (Offline)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
32
4 + 0.5 + 0.1

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายผ่านระบบ Internet และ DMA 
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
  1 - 100 
40.5
4 + 0.5 + 0.1
101 - 400
36.0
4 + 0.5 + 0.1
  401 - 800
32.4
4 + 0.5 + 0.1
ตั้งแต่ 801 สัญญาขึ้นไป
28.8
4 + 0.5 + 0.1

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)
2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"