PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
Japanese Rubber


หัวข้อ
 

ลักษณะของสัญญา
 

สินค้าอ้างอิง

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น 
 

ชื่อย่อสัญญา

JRF
 

ขนาดของสัญญา

 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
 

เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด
 

ราคาเสนอซื้อขาย

แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อกิโลกรัมโดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3
ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง

 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.10 เยนต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง  
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

 

+ 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor
จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20%
ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด

 

เวลาซื้อขาย

Pre-open:

09:15 น. - 09:45 น.
Open session: 09:45 น. - 16:55  น.
 

การจำกัดฐานะ
 
 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
  

วันซื้อขายวันสุดท้าย
 
วันทำการที่สี่ (4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบ หรือ ชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 13.15 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง และ/หรือ เป็นกรณีตลาดสินค้าอ้างอิงกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายแตกต่างจากปกติ ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด
 

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา  

ชำระราคาเป็นเงินสด
 

ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
 
 
ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (Settlement Price)
ที่เผยแพร่โดย Osaka Exchange : OSE ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

 

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
 
อัตราพิเศษ (พ.ย. 63 - เม.ย. 64) : ไม่เกิน 3 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
อัตราปกติ: ไม่เกิน 4 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย   
 

ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลได้ตามเห็นสมควร (ปัจจุบันยกเว้น)
 
 

                           หมายเหตุ : 
                             ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก สอบถาม โทร 02-635-3111    

ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ (Offline)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
  1 - 100 
40
101 - 500
36
501 - 750
32
ตั้งแต่ 751 สัญญาขึ้นไป
28

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ (Offline)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
28

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายผ่านระบบ Internet และ DMA 
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
  1 - 100
36.0
4
101 - 500
32.4
501 - 750
28.8
ตั้งแต่ 751 สัญญาขึ้นไป
25.2

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)
2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"