PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
3 Month BIBOR

 
 
3 Month BIBOR Futures
 

สินค้าอ้างอิง


3 Month BIBOR
 

ขนาดของสัญญา

10,000,000 บาท
 

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด (มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม)
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.005 (เทียบเท่ามูลค่า 125 บาท ต่อสัญญา)
 

ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน


ไม่เกิน +- 2.5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาวันทำการก่อนหน้า
 

 


ช่วงเวลาซื้อขาย

Pre-open: 9:15 - 9:45
Morning session: 9:45 - 12:30
Pre-open: 13:45 - 14:15
Afternoon session: 14:15 - 16:55

การจำกัดฐานะ

สุทธิ 2,000 สัญญา ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน
 

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันพุธที่ 3 ของเดือนที่สัญญาหมดอายุ
 

ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

 

Final settlement price = 100 - 3 Month BIBOR ที่ประกาศ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11.00 ของวันซื้อขายสุดท้าย โดยใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 


วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา

ชำระราคาส่วนต่างด้วยเงินสด (Cash settlement)
 
 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)

2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก    
ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติปกติ
 
Interest Rate Futures
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
3 Month BIBOR
100
20 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
Interest Rate Futures
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
3 Month BIBOR
90
20 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %