PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
SET50 Index

SET50 Index Options คือ สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ หรือผู้ซื้อ ในการเลือกที่จะซื้อหรือขาย SET50 Index ในอนาคต ด้วยราคาใช้สิทธิ
ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ภายในวันที่กำหนดไว้ หรือ วันหมดอายุสัญญา
 
 
 

สินค้าอ้างอิง


ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

ชื่อย่อสัญญา
S50C: Call Options 
S50P: Put Options

 

ตัวคูณดัชนี


200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี 
 


เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ


เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
 

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ


0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
 


ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+ 30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด

 


ประเภทการใช้สิทธิ


ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European)
 


ราคาใช้สิทธิ

- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 10 จุด 
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ 
   At-the-money จำนวน 1 series 
   In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 5 series
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ปรับเป็น**
- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด 
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ 
   At-the-money จำนวน 1 series
   In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 2 series

 


เวลาซื้อขาย


Pre-Open: 
Morning session: 
Pre-Open: 
Afternoon session:

 


09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
13:45 น. - 14:15 น.
14:15 น. - 16:55 น.

 


การจำกัดฐานะ


ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options 
เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures
ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา

 


วันซื้อขายวันสุดท้าย


วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

 


ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย


ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50
ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า
และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 

วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา


ชำระราคาเป็นเงินสด 
 

 
 
1. ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด ของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาล่วงหน้า (FI Club)
2. การคิด Margin จะใช้วิธี "PORTFOLIO"
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่สัญญาแรก
    
ลูกค้าทั่วไป สำหรับซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
80
4 + 0.10
26 - 100
60
4 + 0.10
101-500
40
4 + 0.10
ตั้งแต่ 501สัญญาขึ้นไป
30
4 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าสถาบัน สำหรับการซื้อขายแบบปกติ
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
ตั้งแต่สัญญาแรก
30
4 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %
 
ลูกค้าทั่วไป สำหรับการซื้อขายแบบ Online(Internet)
 
จำนวนสัญญา
อัตราค่านายหน้า
TFEX + OTHER FEES
(บาท ต่อ สัญญา ต่อข้าง)
1 - 25 
72
4 + 0.10
26 - 100
54
4 + 0.10
101-500
36
4 + 0.10
ตั้งแต่ 501สัญญาขึ้นไป
27
4 + 0.10

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวม Vat 7 %