PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประกาศ
ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    


ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    08:28 [14/03/2019] : ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
15:41 [13/03/2019] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 14 มีนาคม 2562 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 14 มีนาคม 2562
09:45 [15/02/2019] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 18 กุมภาพันธ์ 2562
14:20 [17/01/2019] : แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562) แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีแรก (มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562)
10:45 [17/01/2019] : นโยบายการขายและให้บริการ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน / ตราสารหนี้ นโยบายการขายและให้บริการ ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน / ตราสารหนี้
15:05 [15/01/2019] : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2562 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2562
12:40 [15/01/2019] : ประกาศนโยบายการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Fair Dealing) ประกาศนโยบายการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Fair Dealing)
12:10 [27/12/2018] : แจ้งวันและเวลารับคำสั่งซื้อ LTF และ RMF ปี 2561 แจ้งวันและเวลารับคำสั่งซื้อ LTF และ RMF ปี 2561