PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ, สาขาศรีนครินทร์, สาขาหาดใหญ่)
 • Qualification :
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:

  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation. To find new clients
  To find new clients
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must
   

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:

  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:

  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Accounting Officer
 • Responsibilities:

  •    Preparing vouchers of general accounting reports and payment.
  •    Preparing Value added tax and Special Business tax.
  •    Preparing Withholding tax report.  
  •    Preparing details of balance sheet and reconciliations.          

  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting(New Graduated are welcome)    
  •    Age 22 - 28 years
  •    2 years experiences in accounting  
  •    Problem solving skills
  •    Knowledge in Microsoft Office
  •    Good in team player and Good communication skills
   
 • Accounting Manager
 • Responsibilities:
  •    Prepare all transactions of general accounting and payment.
  •    Monitor and review accounting and related system reports for accuracy and completeness.
  •    Review Value added tax and Special Business tax and Withholding tax report and Corporate income tax
  •    Study and follow up new standardize of Accounting and Tax law.
  •    Coordinate and  encourage all Department to follow company policy. 
  •    Management skill.
  •    Responsible the process of closing account and reconciliations.
      
  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting
  •    Age 28 - 35 years.
  •    5 - 8  years experiences in accounting  
  •    Accurately compile data, strong in analytical skills, Problem solving skills
  •    Knowledge in Microsoft Office
  •    Good in team player and Good communication skills
   
 • Equities Analyst

 • Responsibilities :
  •    Conduct sector analysis in order to assess business trends, products and competition, as well as regulations or policies that may affect the sector 
  •    Conduct company analysis on securities to come up with recommended investment action 
  •    Develop forecasts model 
  •    Write reports and make presentations on investment recommendations 

  Qualification :
  •    Master degree with preference age  less than 30 years 
  •    Good command of English, computer literacy, basic accounting and writing skills 
  •    Preferably with CISA  or  CFA Level  1 
  •    Hard working and systematic  
   
 • Developer
 •    
  Responsibilities :      

     •    Knowledge about relational database 
     •   Strong knowledge in C#, .Net Framework 2.0 - 4.5 
     •    Experienced in any of MVC and design pattern 
     •    Knowledge of PhoneGap, HTML5, CSS, AJAX, JavaScript framework 
     •    Knowledge of XML, XML schema, JSON, Web Service technology         

  Qualification :         

     •   Minimum 2 years experience in Application Development. 
     •   Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related field. 
     •   Good written and verbal English communication skill
   
 • Web Programmer
 • Responsibilities:

  •    The position of Programmer is responsible for providing design and coding in various programming languages C#.NET, ASP Classic, AJAX, JSON, HTML5, AngularJS, Javascript, CSS, etc) and databases (MS SQL). The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.

  Qualification:

  •    Bachelor’s Degree an Information Technology,
  •    Approximately 1-3 years experience, age not over 35
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of MS SQL, Reporting service and MS Windows environment
  •    Have a good knowledge of coding and using C#.NET, ASP Classic, AngularJS, Javascript
  •    Have a good knowledge of Web Application, Responsive Web, Bootstrap, HTML5, JSON, Cordova, CSS
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop,    maintain a Web application or Window application and related systems
  •    Have an ability to communicate in English
   
 • IT Support
 • Responsibilities;
  •    Back office system support and administration.
  •    Supporting user requests relate to data and report issues.
  •    Supporting user data query and report generation. 
  •    Backing up and restoring database using backup procedures.

  Qualification :
  •    Bachelor's Degree or higher in Information Technology, Computer Science or related fields.
  •    Experience with securities back office system .
  •    Knowledge of online web application.
  •    Knowledge of securities and derivatives trading.
  •    Good in team working, communication and interpersonal skill.
  •    Good customer service skill.
  •    High responsibility.
   
 • Operations Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ดี

  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Compliance Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีผลกระทบกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท 
  • ติดตามและประเมินผลวิเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้ดี

  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   
 • Investor Center Officer(สาขาเชียงใหม่, สาขาโคราช, สาขาชุมพร)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 22 – 26 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (single license) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Network Engineer
 • Responsibilities;

  •    Design, install , configure and maintain CISCO Network, Firewall, VMWare Server.

  Qualification;

  •    Bachelor’s Degree  Computer Science , Computer Engineer.
  •    At least 2 years Experience in Network Engineer.
  •    CCNA Certification is required.
  •    VMWare ,Microsoft Server ,Linux Certification would be an advantage.
  •    Good service minded, attitude, responsibilities.
  •    Able to work on night and weekend by job duties.
   
 • Internal Audit
 • หน้าที่หลัก: 
   
  ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติ:
   
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปีหรือจบใหม่
  มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
  สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  มีความละเอียดรอบคอบสูง