PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่, สาขาบางกะปิ)
 • Responsibilities:
  •    Prepare and manage  financial portfolios for client
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification:
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant - FinAdvice
 • Responsibilities:
  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation.
  •    To find new clients.
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Assistant Fund Manager
 • This position will assist Fund manager in conducting studies of securities in Thai market.  
  Responsibilities :
  •    Conduct bottom up fundamental analysis and create or use financial models to evaluate historic information and generate earnings projections for stock under coverage.  Focus on business model dynamics, financial performance, industry landscape, quality of company management, etc.
  •    Analyze market data to assess and describe current and long term trends.
  •    Keep up to date on market news to assist with creating the framework of the investment analysis.
  •    Conduct extensive valuation analysis on stocks under coverage.
  •    Write research reports and notes on companies.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in related field  ie. Business Administration, Finance, Accounting, Engineering; advanced degree or CFA a plus
  •    Experience in investment or equity research is a plus
  •    Proven analytical capability and financial modeling skills
  •    Passion for investing and market research
  •    Effective communication skills, both written and verbalin Thai and English
  •    Proven organizational and time management skills
  •    Strong attention to detail and strong work ethic
  •    Ability to work independently
   
 • Investor Center Officer (สาขาขอนแก่น, สาขาชุมพร, สาขาหาดใหญ่)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Operations Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ดี

  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Digital Marketing
 • ลักษณะงาน
  วางแผนโปรโมทสินค้าทางการเงินผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ
  ดูแลพัฒนาการขายผ่านช่องทาง Online 
  ค้นหาโอกาสใหม่สำหรับช่องทางดิจิตอล
  คุณสมบัติ
  เพศ ชาย – หญิง อายุ 23-30ปี
  จบปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ การตลาด วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube  
  มีทักษะด้านการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี
  มีความรับผิดชอบสูง อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   
 • Sales Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   
 • iOS Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, bug fixing and unit test with xcode. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have an experienced in MVC, MVVM design pattern 
  •    Have a good knowledge of coding and using Objective-C, Swift
  •    Have a knowledge in code versioning tools (Git, SVN)
  •    Have a knowledge of RESTful API and web services will be special considered

   
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems
   
 • Business Communication


 • This position will act as a liaison between fund manager team and clients and sales channels. He/She will help to drive Private Fund product through different channels. 

  Responsibilities :
  •    Introduce Private Fund product information to clients and sales channels
  •    Promote, manage and support sales channels including dealers, independent agents and in-house financial advisors. Key activities may include
  •    Organize and present at seminars
  •    Email update fund information
  •    Launch promotional activities, etc
  •    Provide existing clients with updated fund information.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in Faculty of Arts in languages or related field, New Graduate are welcome.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  •    Possess service-mind and able to coordinate well with different groups of interest.
  •    Ability to work independently.
  •    Experience in financial advisory field is a plus.
   
 • Senior Financial Officer (เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส)
 • Responsibilities:
  Manage fund source and cash flow forecasts to minimize interest costs.
  Manage relationship with banks to ensure access to credit facilities. 
  Manage Bank Reconciliation.
  Manage daily cash flow. Analyze and forecast company’s short-term and long term cash position.
  Ensure company not holding surplus fund, using excess cash to pay down debt or explore investment options. 
  Liaise with bank to arrange funding.
  Negotiate for lowest interest rate on bank loan.
   
  Qualifications:
  Bachelor's degree in Accounting or Finance
  Thai nationality, age 25 – 30 years old
  At least 3-5 years of working experience in Accounting, Finance and Treasury functions
  Good personality, Strong analytical skill, Good in problem solving and interpersonal skill
   
 • ตัวแทนขายอิสระ (Freelance Agent)
 • หน้าที่ :
  • ให้คำแนะนำและเสนอผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล , หุ้น, ประกันชีวิต , ประกันวินาศภัย 

  คุณสมบัติ:
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
  • มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน (Single License = Paper1) , ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย
  • สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้เป้าหมายที่ตั้งไว้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี จากงานธนาคาร
  • มีฐานลูกค้ารายใหญ่ที่สนใจลงทุน