PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant
 • Responsibilities:
  •    Prepare and manage  financial portfolios for client
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification:
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License (Paper 1), Derivatives License(Paper 3) and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Internal Auditor
 • หน้าที่หลัก:

  •    ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  •    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

  •    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •    มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี หรือจบใหม่
  •    มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  •    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
  •    สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  •    มีความละเอียดรอบคอบสูง และระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ
   
 • Operations Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ดี

  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Compliance Officer
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีผลกระทบกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท 
  • ติดตามและประเมินผลวิเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
  • จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems
   
 • Senior Data Engineer
 • Responsibilities:
  •    Create and maintain optimal data pipeline architecture.
  •    Assemble large, complex data sets that meet business requirements.
  •    Identify, design, and implement internal process improvements.
  •    Optimize data delivery and re-design infrastructure for greater scalability.
  •    Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources.
  •    Work with data and analytics experts to strive for greater functionality in our data systems.

  Qualification:
  •    Graduate degree in Computer Science, Statistics, Informatics, Information Systems or another quantitative field.     
  •    More than 3 years experience in Data Engineer role including design, implement and monitor the Data Warehouse project.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  •    Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (SQL) as well as working familiarity with a variety of databases.
  •    Experience building and optimizing ‘big data’ data pipelines, architectures and data sets.
  •    Build processes supporting data transformation, data structures, metadata, dependency and workload management.
  •    Experience supporting and working with cross-functional teams in a dynamic environment.
   
 • Business Communication


 • This position will act as a liaison between fund manager team and clients and sales channels. He/She will help to drive Private Fund product through different channels. 

  Responsibilities :
  •    Introduce Private Fund product information to clients and sales channels
  •    Promote, manage and support sales channels including dealers, independent agents and in-house financial advisors. Key activities may include
  •    Organize and present at seminars
  •    Email update fund information
  •    Launch promotional activities, etc
  •    Provide existing clients with updated fund information.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in Faculty of Arts in languages or related field, New Graduate are welcome.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
  •    Possess service-mind and able to coordinate well with different groups of interest.
  •    Ability to work independently.
  •    Experience in financial advisory field is a plus.
   
 • IT Application Support
 • Responsibilities;
  •Supporting users request relate to data and report issue
  •Supporting and co-ordinate inbound-outbond G Application, E-doc
  •Know and able to use SQL Retrive and  upate SB SQL, able to handle multi-task
  (DB-AOR, GBO, Global Product)

  Qualification;
  • Bachelor's Degree or higher in IT, Computer science or relate fields
  • Experience with securities back office system.
  • Knowledge of online web application.
  • Knowledge of securities and derivatives trading.
  • Good in team working, communication and interpersonal skill.
   
 • Data Analyst
 • Responsibilities;
  • using advanced computerised models to extract the data needed
  • removing corrupted data
  • performing initial analysis to assess the quality of the data
  • performing further analysis to determine the meaning of the data
  • performing final analysis to provide additional data screening
  • preparing reports based on analysis and presenting to management

  Qualification ;
  • Bachelor degree or above in data science or statistic   
  • Related Programming languages to data analysis required.
  • Ability to analyze, model and interpret data.
  • Having certificate related to Advance Data analytic or Data science courses will be given special consideration.     
   
 • Business Analyst
 • Responsibility:
  • Business Analyst (BA) to business analysts. 
  • Acting as a problem solver for the organization through the analysis of the data to fix or improve the business to pass the crisis or grow smoothly Makes it necessary to coordinate both within the organization and outside the organization hard. 
  • Must-have skills is a matter of communication.  

  Qualification: 
  • Bachelor's degree in Business Administration 
  • 2 years of experience, fluent in English 
  • Strong in analyst and communication skill 
  • Good knowledge and understanding of IT  
   
 • ผู้แนะนำการลงทุน โครงการ Phillip IC-Talent Academy
 • ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าโครงการฯ
  •  เป็นพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน
  •  โอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติงานในฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
     และฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนในช่วงทดลองงาน 2 เดือนแรก

  หน้าที่รับผิดชอบ
  •  ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน เพื่อการซื้อขายในผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  •  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)
  •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ประเภท IC Plain ขึ้นไป
  •  กรณีผู้สมัครมีผลสอบวัดระดับภาษา เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS และ PTE สามารถแนบมาพร้อม Resume
     (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  สนใจติดต่อ : คุณตราสิญา ทัตติ 02-635-1700 ต่อ 320
  ส่ง Resume มาได้ที่ : Trasiyat@phillip.co.th