PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

กลยุทธ์ของบริษัท

ตามความคิดของ Somerset Maugham ที่ว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออก เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจสูงที่สุดนั้น ใช้ไม่ได้
อีกต่อไป ในปัจจุบันเนื่องจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกล กลับมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ในขณะที่ประเทศพัฒนาที่สำคัญ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น


การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคตะวันออกไกล เกิดจากอัตราการออม ภายในประเทศที่สูง, ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์, ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีฝีมือและคุณภาพ และความมีเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตของ
ตลาดทุน ซึ่งการขยายตัวของตลาดทุนนั้น เป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีสำหรับหลายภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ พลังงาน, อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
รวมทั้งส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วย

เจ้าหน้าที่การตลาดและทีมงานวิจัยในระดับมืออาชีพของเราได้พยายามคิดค้นบริการใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักลงทุน มีทางเลือกใหม่
ในการลงทุนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในภูมิภาคตะวันออกไกล