PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

เปิดบัญชี
 
หากท่านมีความประสงค์จะทำการซื้อขายหุ้นทางอินเตอร์เน็ตผ่าน POEMS ท่านสามารถจะทำได้ 2 วิธีดังนี้

1.การสมัครโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ POEMS ที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ ทั้ง 9 แห่งของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป  
  (ประเทศไทย)
2.การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน POEMS โดยท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครจากปุ่ม "ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี" 


ท่านที่สนใจ สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ดังนี้
     
1. เปิดบัญชี Prepaid -- สำหรับลูกค้าที่ต้องการควบคุมวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
 • กรุณาพิมพ์เอกสารการขอเปิดบัญชีพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทุกหน้า โดยเฉพาะส่วนที่มีเครื่องหมาย "X"  (หากมีการแก้ไขโดยการขีดฆ่าหรือใช้ปากกาลบคําผิด ต้องเซ็นกํากับในทุกส่วนที่มีการแก้ไข)
 • ส่งเอกสารประกอบในการเปิดบัญชี คือ
 1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน)
 3. สําเนาหนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว (กรณีชาวต่างชาติ)
 4. ใบอนุญาตการทํางาน (กรณีชาวต่างชาติ- ถ้ามี)
 5. อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท
  หมายเหตุ กรณีเปิดบัญชีประเภทอนุพันธ์ (Derivatives) และตราสารหนี้ (Bond) กรุณาแนบอากรแสตมป์หรือเงินสดเพิ่มประเภทบัญชีละ 30  บาท   


2. เปิดบัญชี Cash Internet -- สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มอำนาจในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับตัวเอง
 • กรุณาพิมพ์เอกสารการขอเปิดบัญชีพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทุกหน้า โดยเฉพาะส่วนที่มีเครื่องหมาย "X"  (หากมีการแก้ไขโดยการขีดฆ่าหรือใช้ปากกาลบคําผิด ต้องเซ็นกํากับในทุกส่วนที่มีการแก้ไข)
 • กรุณาลงนามรับรองในใบ “คำขอใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคาร (ATS)” ซึ่งได้รวมไว้กับชุดสมัคร POEMS แล้ว*
 • ส่งเอกสารประกอบในการเปิดบัญชี คือ
 1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน)
 3. สําเนาหนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว (กรณีชาวต่างชาติ)
 4. ใบอนุญาตการทํางาน (กรณีชาวต่างชาติ- ถ้ามี)
 5. อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท
  หมายเหตุ กรณีเปิดบัญชีประเภทอนุพันธ์ (Derivatives) และตราสารหนี้ (Bond) กรุณาแนบอากรแสตมป์หรือเงินสดเพิ่มประเภทบัญชีละ 30  บาท
 

3. เปิดบัญชี Futures | Options -- สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มอำนาจในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับตัวเอง
 • กรุณาพิมพ์เอกสารการขอเปิดบัญชีพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทุกหน้า โดยเฉพาะส่วนที่มีเครื่องหมาย "X"  (หากมีการแก้ไขโดยการขีดฆ่าหรือใช้ปากกาลบคําผิด ต้องเซ็นกํากับในทุกส่วนที่มีการแก้ไข)
 • กรุณาลงนามรับรองในใบ “คำขอใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคาร (ATS)” ซึ่งได้รวมไว้กับชุดสมัคร POEMS แล้ว*
 • ส่งเอกสารประกอบในการเปิดบัญชี คือ
 1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน)
 3. สําเนาหนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว (กรณีชาวต่างชาติ)
 4. ใบอนุญาตการทํางาน (กรณีชาวต่างชาติ- ถ้ามี)
 5. อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท
  หมายเหตุ กรณีเปิดบัญชีประเภทอนุพันธ์ (Derivatives) และตราสารหนี้ (Bond) กรุณาแนบอากรแสตมป์หรือเงินสดเพิ่มประเภทบัญชีละ 30  บาท

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครบริการนำเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ( E-dividend ) กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน)
หมายเหตุ    ขอให้ใช้กระดาษใหม่ในการพิมพ์เอกสารการขอเปิดบัญชีและเอกสารประกอบต่างๆ ห้ามใช้กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่
หากมีการแก้ไขเอกสารการขอเปิดบัญชีและเอกสารประกอบต่างๆ โดยการขีดฆ่าหรือใช้ปากกาลบคำผิด ให้เซ็นกำกับในทุกจุดที่มีการแก้ไข

   
          กรุณาส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดมาที่ 

         "บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์
          เลขที่ 849 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500"ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี    ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี (Futures)


สำหรับลูกค้าที่ขอเปิดบัญชี Prepaid หรือ Cash Internet หลังจากเจ้าหน้าที่ของ POEMS ได้รับเอกสารที่กรอกรายละเอียดและลงนามอย่างถูกต้องแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ POEMS จะส่ง PASSWORD และ PIN ไปให้ท่านทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน หากท่านไม่ได้รับเอกสารภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ POEMS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 635 3123

*สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ (ATS) บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ
 30 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชี Cash Internet ตามความเหมาะสม