PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ช่องทางส่งคำสั่ง / ประเภทบัญชี
PREPAID
CASH
CREDIT BALANCE
Internet & Mobile Application 0.15% 0.20% 0.15%
ผู้แนะนำการลงทุน 0.25% 0.25% 0.25%

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30 บาท สำหรับบัญชี Prepaid และ 50 บาท สำหรับบัญชี Cash และ Credit Balance โดยคิดจากยอดรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายภายในวันเดียวกัน หากมียอดเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมตามจริง

*หมายเหตุ
• อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
  (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน