PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
เปิดบัญชี
เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Global Markets เพื่อเปิดบัญชี โทร. 02 635 1717 หรืออีเมล์ GlobalMarkets@phillip.co.th
 
ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ลูกค้าใหม่ (กรณีลูกค้าใหม่ ต้องเปิดทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์,อนุพันธ์ และเซ็นสัญญาซื้อขายอนุพันธ์ในต่างประเทศ)

ท่านสามารถ ติดต่อฝ่าย Global Markets เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ คลิกด้านล่างนี้


 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
1. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. 
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร และ Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
3. ค่าอากรแสตมป์ 60 บาทโปรดกรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน โดยเฉพาะส่วนที่มีเครื่องหมายกากบาท “X” เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งชุดเปิดบัญชี พร้อมค่าอากรแสตป์ 60 และเอกสารประกอบการเปิดบัญชี มาที่
 
ฝ่าย Global Markets  บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
 


ลูกค้าปัจจุบัน (กรณีลูกค้าปัจจุบัน ต้องเซ็นสัญญาซื้อขายอนุพันธ์ในต่างประเทศเพิ่มเติม)

ท่านที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน โดยตรง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. สัญญาซื้อขายอนุพันธ์ในต่างประเทศ  
2.หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูล  
 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย Global Markets
โทร. :  
02 635 1717 (24ชม.)
อีเมล์ :  GlobalMarkets@phillip.co.th
หรือ ทิ้งข้อความไว้ที่ Chat มุมขวาล่างนี้