PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
E-Dividend
 • e-Dividend คืออะไร?
 • การบริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ในเรื่องการรับ เงินปันผล/ดอกเบี้ย จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเดิมผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับ เงินปันผล/ดอกเบี้ย จากผู้ออกหลักทรัพย์เป็นเช็ค ซึ่งหากใช้บริการ e-Dividend ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหลักทรัพย์ได้มากขึ้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการขอใช้บริการ 
   
   
 • ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากใช้บริการ e-Dividend
  • ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย ตรงเวลา ณ วันถึงกำหนด
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องเช็คส่งถึงมือล่าช้า หรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง
  • ไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปขึ้นเงิน
  • หากมีการย้ายที่อยู่โดยยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งขอแก้ไขกับนายทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ก็จะยังได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยต้องไม่ยุ่งยากในการรอไปรษณีย์ตีเช็คกลับคืนและจัดส่งใหม่
  • ผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถประหยัดค่าธรรมเนียม ธนาคารในการนำเช็คขึ้นเงินต่างสาขา และจะได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย ทันที
   ในวันที่มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากเป็นเช็คต้องใช้เวลาในการขึ้นเงินประมาณ 5-7 วัน
  • ผู้ถือหลักทรัพย์ยังคงได้รับหนังสือ แจ้งการนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมหนังสือรับรอง
   การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์
   
   
 • เงื่อนไขการขอใช้บริการ e-Dividend
  • ผู้ถือหลักทรัพย์เลือกธนาคารที่จะให้นำเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝาก โดยเลือกเฉพาะธนาคาร ที่เป็นสมาชิก
   ระบบ e-Dividend
  • ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารที่ท่านเลือก
  • ผู้ถือหลักทรัพย์จะใช้บริการ e-Dividend ได้ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ
   และหลักทรัพย์นั้นต้องมี TSD ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ
  • กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ และสัญชาติ
   ต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่ TSD กำหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถแจ้ง ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการรับเงิน ปันผล/ดอกเบี้ย
   เป็นเช็คได้ โดยยื่นเอกสารที่แจ้งความประสงค์ ในหนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
   พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด
   
   
 • วิธีสมัครใช้บริการ e-Dividend
 • ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ สามารถทำได้โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
   
     
  1. หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
      2. สำเนาสมุดบัญชี (เฉพาะออมทรัพย์ / กระแสรายวัน) ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ หากประสงค์ให้โอน
          เงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นบัญชีร่วม ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องมีชื่อ เป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีร่วมนั้นด้วย
      3. เอกสารประกอบตามแต่กรณี ดังนี้
          สำหรับบุคคลธรรมดา
               • สำเนาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ 
               • สำเนาบัตรอื่น พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ปรากฏชื่อ/เลขประจำตัวของผู้ถือหลักทรัพย์) หรือ 
               • สำเนาหนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว (บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย)
          สำหรับนิติบุคคล
               • สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และ 
               • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
      4. วิธียื่นเอกสารขอใช้บริการ e-Dividend สามารถทำได้ 2 วิธี
           4.1 ส่งไปรษณีย์ไปที่

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10330
      
          4.2 ยื่นเอกสารผ่านโบรกเกอร์ที่ท่านเป็นลูกค้า

  (หมายเหตุ    : หากท่านได้สมัครใช้บริการ e-Dividend แล้ว ไม่ต้องสมัครซ้ำอีก 
                    : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ต้องได้รับหนังสือแจ้งความจำนง นำเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
                      จากผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน จ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์                             หากยื่นไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับเงินปันผลเป็นเช็ค)

   

  รายชื่อธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ e-Dividend (เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
   
   
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารมิตซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  ธนาคารคาลิยง
   
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน

  ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
   
  ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน

  ธนาคารซิตี้แบงก์
   
  ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
   
  ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

  ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.ชั่น

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ฯ

  ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
   
   
          
                                                                                                                           
                                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548
   
   
 • รายชื่อธนาคารที่เป็นสมาชิก e-Dividend

 • รายชื่อธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ e-Dividend (เฉพาะสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)
   
   
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารมิตซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

  ธนาคารคาลิยง
   
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน

  ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
   
  ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน

  ธนาคารซิตี้แบงก์
   
  ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
   
  ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

  ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.ชั่น

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   
  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ฯ

  ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)