PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
เปิดบัญชีออมหุ้น

การเปิดบัญชีออมหุ้นกับฟิลลิป (Phillip Share Builders Plan) ท่านสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

1. การสมัครโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ POEMS ที่สำนักงานใหญ่, สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์ทุกสาขาของ บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป
   (ประเทศไทย) และลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02 63 53 123

2. Download ชุดเปิดบัญชีออมหุ้น 
 

เอกสารการเปิดบัญชี 
1 ใบคำขอเปิดบัญชี Phillip 1 ชุด ดาวน์โหลด
2 สัญญา Phillip Share Builders Plan 1 ชุด ดาวน์โหลด
3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5 สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (มีชื่อและเลขที่บัญชี) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6 อากรแสตมป์หรือเงินสด 30 บาท    

* หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และห้ามใช้กระดาษ reuse

กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่เจ้าหน้าที่การตลาดหรือทีมงาน POEMS

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ POEMS  

บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
   ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3. การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน POEMS 
    ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีออนไลน์ หลังจากนั้นให้ท่านพิมพ์เอกสารทั้งหมด เพื่อลงนามในเอกสาร
    และส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัทฯ หมายเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมออมหุ้นกับฟิลลิป  ท่านต้องเปิดบัญชีโดยได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีเรียบร้อยก่อนวันลงทุนอย่างน้อย 5 วันทำการ  และธนาคารอนุมัติการสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันลงทุน